cloud

Google launches new cloud region in Saudi Arabia  

Google launches new cloud region in Saudi Arabia  

By NADIN HASSAN   ·

Update SDAIA, Google Cloud to launch training program to empower women in AI sector

SDAIA, Google Cloud to launch training program to empower women in AI sector

By Waffa Wael & Nirmal Narayanan ·