Sunbulah Group

Samer Ibrahim Kurdi, chairman of the board of Sunbulah Group

Samer Ibrahim Kurdi, chairman of the board of Sunbulah Group

By Ousama Habib ·